එච්.ඒ.

එච්.ඒ. සිනමාවට සන්ගීථයට නාට්ට්යට එච්.ඒ අහිමිවේ

පුන්චි පොදක්වත් නොවැටෙන…

වැටෙන බොද මීදුමත් උදුරන

මෙ රැදුරැ කතරට…

මහා වැස්සක් වී එනවාද නුඹ

අලුත් දලු වලට පනක් එන්නට

හීන් රාවයක්වත් නොනගින

වෙන සතක් තබා එකක්වත් නොයැවෙන

මෙ බාල බොල් පොලොවට….

අකුනු වැද වැටෙනවද නුඹ..

කොදු නාරටියෙන්වත් නොව

දෙදන තියාවත් නොනැගින

මෙ මහා “රඟ මඬලට”

බර අඩි තියා එනවාද නුඹ…

47

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.