සවුදි අරාබියේ කුමාරි…

 

ගෙදර ඉන්ට බැරි නිසා

බඩෙ ගින්දර ඉවසා ගනුව

ඉරෙන් පිච්චෙන, දුකින් මුදවන

අරාබියෙ කොන්ක්‍රිට් මාලිගාවට ආ

කුමාරි මන්…

යටි පතුලෙ ගල් තැලුමෙ

පුන්චි මල් තුවාලෙට …..

තාත්තා උරච්චි කල යකඩ ඇනයක් ඇනී

දෙපාරක් හිත බිදුන කුමාරි මන්..

එත් මෙ හිත තාම ටකරන් දෙක තුනකට

උනත් හිත යටවෙය්ද නොදන්නා

කුමාරි මන්..

වැටෙන් පැන මල් හීනයක තනිඋනත්

අන්දර වැට ලග සිනිදුවට

මාලිගාවෙ මකරැන්ට නිකන්ම ගෙනියන්ට

ආදරෙ දුන් කුමාරි මන්..

 47

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to සවුදි අරාබියේ කුමාරි…

  1. Pingback: සොදුරු සඳඑළිය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s