ගොන් කතාව

උලා කන ගොන්නු

ලග තණකොල ඇති – ඉවුරකට මිස…

ඇලෙන් බැස යැයිද – ලග ඇති කැලෑවට…

පිම්බී අවාට නැට්ටට

යටින්  එක..

කෙල හලනුද වෙන ගාලකට – පට්ටි ගොනෙකුගේ

මඩුවකට මිස..

(මදේ ඇති ගොන්නු යාද

සිංහයන් මැද..)

බැන්දොත් ඉතින්

සෙක්කුවකට තෙල් හිදින මිස

තරගෙට යාද – දුවගන්නට බැරුව හිද…

ඇරියොත් මිස ඉතින් -කට

පොල් පැලෙකට

උම්බෑ නොකිය වෙන – මොකවා කියන්ටද..

මෙට්ටෙ උඩ තියා බැලුවත්

විටින් විට..

මඩටම තමයි වෙන මොන – පුරුද්දද…

තනෙ කිරි දී හැදුවත් ලෙවකාන

දවසක නගිනවාමයි – ඇඟ උඩට…

By 47

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s