2/3 පාන්

” පාන් රාත්තල රුපියල් 3 කින් ඉහල යන
ලකුණු ” (ජාතික රූපවාහිනි රාත්‍රී පුවත්.)

* මහිමය බලන්ඩ 2/3 ක් දුන්නට පාන් රාත්තලක්වත්
කොන්ට්‍රෝල් කරන්ඩ බෑ වගේ…..

* 17 දෙනෙකුට සලකන්ඩ එහෙම නැතුව කොහෙන්
හොයන්ඩද ආයුබෝං..!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s