අයියෝ සාමී…

අඩ්ඩඩ්ඩා එන්න පයිත්තියං…! තම්බී..?නංජු නීරියලාන් කුඩියුංග !
එන්න කියුබන් පෛසා…චයිනීස් පෛසා ?

 

http://www.lankaenews.com/Sinhala/news.php?id=14895

 

by 47

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s